Μία έκθεση για τη φιλοξενία

Η Ελλάδα είναι μια χώρα γνωστή για την προσφορά της στη φιλοσοφία, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η συμβολή της στον κόσμο είναι διαφορετική.
Greece is a country renowned for its contribution to philosophy, democracy and civilization in general. Currently, though, Greece has been making a different contribution to the world.